• ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 351 total views 32 recent views

    ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 44 ศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการบริหารกิจการจนเกิดผลสำเร็จและยั่งยืน
    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 16 มิถุนายน 2567
  • ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 321 total views 6 recent views

    ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 111 ศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้จากเกษตรกรรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากรพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จ
    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 16 มิถุนายน 2567