สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ