• ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 441 total views 35 recent views

    ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 44 ศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการบริหารกิจการจนเกิดผลสำเร็จและยั่งยืน
    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20 กรกฎาคม 2567
  • ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 340 total views 10 recent views

    ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 111 ศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้จากเกษตรกรรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากรพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จ
    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).