• ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 315 total views 8 recent views

    ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 111 ศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้จากเกษตรกรรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากรพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จ
    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 29 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).